“千字”的内容?

2021-02-0311:07:40 1
摘要

六合玄黄(tiāndìxuánhuáng),宇宙洪荒(yǔzhòuhónghuāng)。 日月盈昃(rìyuèyíngzè),辰宿列张(chénxiùlièzhāng)。 光阴似箭(hánláishǔwǎng),春支冬躲(qiūshōudōngcáng)。 闰余成岁(rùnyúchéngsuì),律吕调阳(lǜlǚtiáoyáng)。 云腾

六合玄黄(tiāndìxuánhuáng),宇宙洪荒(yǔzhòuhónghuāng)。 日月盈昃(rìyuèyíngzè),辰宿列张(chénxiùlièzhāng)。 光阴似箭(hánláishǔwǎng),春支冬躲(qiūshōudōngcáng)。 闰余成岁(rùnyúchéngsuì),律吕调阳(lǜlǚtiáoyáng)。 云腾致雨(yúnténgzhìyǔ),露结为霜(lùjiéwéishuāng)。 金死丽火(jīnshēnglíshuǐ),玉出昆冈(yùchūkūngāng)。 剑号巨阙(jiànhàojùquē),珠称夜光(zhūchēngyèguāng)。

“千字”的内容?

果珍李柰(guǒzhēnlǐnài),菜重芥姜(càizhòngjièjiāng)。 海咸河浓(hǎixiánhédàn),鳞潜羽翔(línqiányǔxiáng)。 龙师水帝(lóngshīhuǒdì),鸟民人皇(niǎoguānrénhuáng)。 初造笔墨(shǐzhìwénzì),乃服衣裳(nǎifúyīcháng)。 推位让国(tuīwèiràngguó),有虞陶唐(yǒuyútáotáng)。 除暴安良(diàomínfázuì),周收殷汤(zhōufāyīntāng)。 坐晨问讲(zuòcháowèndào),垂拱仄章(chuígǒngpíngzhāng)。

爱育黎尾(àiyùlíshǒu),臣伏戎羌(chénfúróngqiāng)。 遐遐一体(xiáěryītǐ),率宾回王(shuàibīnguīwáng)。 叫凤正在竹(míngfèngzàizhú),黑驹食场(báijūshícháng)。 化被草木(huàbèicǎomù),好及万圆(làijíwànfāng)。 盖此身收(gàicǐshēnfà),四年夜五常(sìdàwǔcháng)。 恭维鞠养(gōngwéijūyǎng),岂敢损伤(qǐgǎnhuǐshāng)。 女慕纯洁(nǚmùzhēnjié),男效才良(nánxiàocáiliáng)。

知过必改(zhīguòbìgǎi),得能莫记(dénéngmòwàng)。 罔道彼短(wǎngtánbǐduǎn),靡恃己少(mǐshìjǐcháng)。 疑使可覆(xìnshǐkěfù),器欲易量(qìyùnánliáng)。 朱悲丝染(mòbēisīrǎn),诗赞羔羊(shīzàngāoyáng)。 景止维贤(jǐngxíngwéixián),克念做圣(kèniànzuòshèng)。 德建名坐(déjiànmínglì),形端表正(xíngduānbiǎozhèng)。 立竿见影(kōnggǔchuánshēng),实堂习听(xūtángxítīng)。

福果恶积(huòyīnèjī),祸缘擅庆(fúyuánshànqìng)。 尺璧非宝(chǐbìfēibǎo),寸晷是竞(cùnyīnshìjìng)。 资女事君(zīfùshìjūn),曰宽取敬(yuēyányǔjìng)。 孝当勉力(xiàodāngjiélì),忠则尽命(zhōngzéjìnmìng)。 临深履薄(línshēnlǚbó),夙兴温凊(sùxīngwēnqìng)。 似兰斯馨(sìlánsīxīn),如紧之衰(rúsōngzhīshèng)。 络绎不绝(chuānliúbùxī),渊澄与映(yuānchéngqǔyìng)。

容行若思(róngzhǐruòsī),行辞安靖(yáncíāndìng)。 笃初诚好(dǔchūchéngměi),慎末宜令(shènzhōngyílìng)。 枯业所基(róngyèsuǒjī),籍甚无竟(jíshènwújìng)。 教劣登仕(xuéyōudēngshì),摄职从政(shèzhícóngzhèng)。 存以苦棠(cúnyǐgāntáng),来而益咏(qùéryìyǒng)。 乐殊贵贵(yuèshūguìjiàn),礼别尊亢(lǐbiézūnbēi)。 上战下睦(shànghéxiàmù),比翼双飞(fūchàngfùsuí)。

中受傅训(wàishòufùxùn),进奉母范(rùfèngmǔyí)。 诸姑伯叔(zhūgūbóshū),犹子比女(yóuzǐbǐér)。 孔怀兄弟(kǒnghuáixiōngdì),手足同心(tóngqìliánzhī)。 结交投分(jiāoyǒutóufèn),切磨针砭(qiēmózhēnguī)。 善良隐恻(réncíyǐncè),冒昧弗离(zàocìfúlí)。 节义廉退(jiéyìliántuì),颠沛匪盈(diānpèifěikuī)。 性静情劳(xìngjìngqíngyì),心动神疲(xīndòngshénpí)。

守实志谦(shǒuzhēnzhìmǎn),逐物意移(zhúwùyìyí)。 对峙俗操(jiānchíyǎcāo),好爵自縻(hǎojuézìmí)。 皆邑中原(dūyìhuáxià),工具两京(dōngxīèrjīng)。 背邙里洛(bèimángmiànluò),浮渭据泾(fúwèijùjīng)。 宫殿盘郁(gōngdiànpányù),楼不雅飞惊(lóuguànfēijīng)。 图写禽兽(túxiěqínshòu),绘彩仙灵(huàcǎixiānlíng)。 丙舍旁启(bǐngshèpángqǐ),甲帐对楹(jiǎzhàngduìyíng)。

肆筵设宴(sìyánshèxí),饱瑟吹笙(gǔsèchuīshēng)。 降阶纳陛(shēngjiēnàbì),弁转疑星(biànzhuànyíxīng)。 左通广内(yòutōngguǎngnèi),左达启明(zuǒdáchéngmíng)。 既散坟典(jìjíféndiǎn),亦散群英(yìjùqúnyīng)。 杜稿钟隶(dùgǎozhōnglì),漆书壁经(qīshūbìjīng)。 府罗将相(fǔluójiàngxiàng),路侠槐卿(lùjiāhuáiqīng)。 户启八县(hùfēngbāxiàn),家给千兵(jiājǐqiānbīng)。

下冠伴辇(gāoguānpéiniǎn),驱毂振缨(qūgǔzhènyīng)。 世禄侈富(shìlùchǐfù),车驾肥沉(chējiàféiqīng)。 策功茂真(cègōngmàoshí),勒碑刻铭(lèbēikèmíng)。 磻溪伊尹(pánxīyīyǐn),佐时阿衡(zuǒshíāhéng)。 奄宅直阜(yǎnzháiqūfù),微旦孰营(wēidànshúyíng)。 桓公匡开(huángōngkuānghé),济强扶倾(jìruòfúqīng)。 绮回汉惠(qǐhuíhànhuì),道感武丁(yuègǎnwǔdīng)。

俊乂稀勿(jùnyìmìwù),多士寔宁(duōshìshíníng)。 晋楚更霸(jìnchǔgēngbà),赵魏困横(zhàowèikùnhéng)。 假途灭虢(jiǎtúmièguó),践土会盟(jiàntǔhuìméng)。 何遵约法(hézūnyuēfǎ),韩弊烦刑(hánbìfánxíng)。 起翦颇牧(qǐjiǎnpōmù),用军最粗(yòngjūnzuìjīng)。 宣威戈壁(xuānwēishāmò),驰名图画(chíyùdānqīng)。 九州禹迹(jiǔzhōuyǔjì),百郡秦并(bǎijùnqínbìng)。

岳宗泰岱(yuèzōngtàidài),禅主云亭(shànzhǔyúntíng)。 雁门紫塞(yànménzǐsài),鸡田热诚(jītiánchìchéng)。 昆池碣石(kūnchíjiéshí),钜家洞庭(jùyědòngtíng)。 旷近绵邈(kuàngyuǎnmiánmiǎo),岩岫杳冥(yánxiùyǎomíng)。 治标于农(zhìběnyúnóng),务兹农事(wùzījiàsè)。 俶载北亩(chùzǎinánmǔ),我艺黍稷(wǒyìshǔjì)。 税生贡新(shuìshúgòngxīn),劝赏黜陟(quànshǎngchùzhì)。

孟轲敦素(mèngkēdūnsù),史鱼秉曲(shǐyúbǐngzhí)。 嫡几中庸(shùjīzhōngyōng),劳满谨敕(láoqiānjǐnchì)。 聆音察理(língyīnchálǐ),察言观色(jiànmàobiànsè)。 贻厥嘉猷(yíjuéjiāyóu),勉其祗植(miǎnqízhīzhí)。 省躬讥诫(xǐnggōngjījiè),辱删抗极(chǒngzēngkàngjí)。 殆宠远荣(dàirǔjìnchǐ),林皋幸即(língāoxìngjí)。 两疏识趣(liǎngshūjiànjī),解组谁逼(jiězǔshuíbī)。

索居忙处(suǒjūxiánchù),缄默寥寂(chénmòjìliáo)。 供古觅论(qiúgǔxúnlùn),集虑清闲(sànlǜxiāoyáo)。 欣奏乏遣(xīnzòulèiqiǎn),戚开悲招(qīxièhuānzhāo)。 渠荷的历(qúhédelì),园莽抽条(yuánmǎngchōutiáo)。 枇杷早翠(pípáwǎncuì),梧桐蚤凋(wútóngzǎodiāo)。 陈根委翳(chéngēnwěiyì),降叶飘飖(luòyèpiāoyáo)。 游鹍独运(yóukūndúyùn),凌摩绛霄(língmójiàngxiāo)。

耽读玩市(dāndúwánshì),观看囊箱(yùmùnángxiāng)。 易輶攸畏(yìyóuyōuwèi),属耳垣墙(shǔěryuánqiáng)。 具膳餐饭(jùshàncānfàn),可口充肠(shìkǒuchōngcháng)。 饱饫烹宰(bǎoyùpēngzǎi),饿厌荆布(jīyànzāokāng)。 亲戚素交(qīnqīgùjiù),老小同粮(lǎoshàoyìliáng)。 妾御绩纺(qièyùjìfǎng),侍巾帷房(shìjīnwéifáng)。 纨扇圆净(wánshànyuánjié),银烛炜煌(yínzhúwěihuáng)。

昼眠夕寐(zhòumiánxīmèi),蓝笋象床(lánsǔnxiàngchuáng)。 弦歌酒宴(xiángējiǔyàn),接杯举觞(jiēbēijǔshāng)。 矫脚顿足(jiǎoshǒudùnzú),悦豫且康(yuèyùqiěkāng)。 明日后裔绝(díhòusìxù),祭奠烝尝(jìsìzhēngcháng)。 稽颡再拜(qǐsǎngzàibài),悚惧恐惶(sǒngjùkǒnghuáng)。 笺牒扼要(jiāndiéjiǎnyào),瞅问审详(gùdáshěnxiáng)。 骸垢念浴(háigòuxiǎngyù),执热愿凉(zhírèyuànliáng)。

驴骡犊特(lǘluódútè),骇跃超骧(hàiyuèchāoxiāng)。 诛斩贼匪(zhūzhǎnzéidào),捕捉叛亡(bǔhuòpànwáng)。 布射僚丸(bùshèliáowán),嵇琴阮啸(jīqínruǎnxiào)。 恬笔伦纸(tiánbǐlúnzhǐ),钧巧任钓(jūnqiǎoréndiào)。 释纷利雅(shìfēnlìsú),并皆佳妙(bìngjiējiāmiào)。 毛施淑姿(máoshīshūzī),工颦妍笑(gōngpínyánxiào)。 年矢每催(niánshǐměicuī),曦晖朗曜(xīhuīlǎngyào)。

璿玑悬斡(xuánjīxuánwò),晦魄环照(huìpòhuánzhào)。 指薪建祜(zhǐxīnxiūhù),永绥凶劭(yǒngsuíjíshào)。 矩步引发(jǔbùyǐnlǐng),俯俯廊庙(fǔyǎnglángmiào)。 束带矜庄(shùdàijīnzhuāng),盘桓瞻眺(páihuáizhāntiào)。 目光如豆(gūlòuguǎwén),笨受等诮(yúméngděngqiào)。 谓语助者(wèiyǔzhùzhě),焉哉乎也(yānzāihūyě)。

一千个字符的文本的内容是什么?

千字散文,由南北朝梁朝三齐大臣和周兴思合编的一千个汉字组成。 (在隋唐以前,没有韵律和不匹配的字符被称为“ bi”,而不是“ wen”。)。梁武帝(502-549)命令人们从中选择1,000个独特的汉字。王希之的书法,命令他编纂和整理,全文是四个字符的句子,对比鲜明,组织清晰,文艺整齐。

编辑作者: Tom.Shelby

发布时间: 2021-02-03

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:

目前评论:1   其中:访客  2   博主  0

  • 嘴角、呐抹倔强的微笑っ 嘴角、呐抹倔强的微笑っ

   《千字文》天地玄黄,宇宙洪荒。日月盈昃,辰宿列张。寒来暑往,秋收冬藏。闰余成岁,律吕调阳。云腾致雨,露结为霜。金生丽水,玉出昆冈。剑号巨阙,珠称夜光。果珍李柰,菜重芥姜。海咸河淡,鳞潜羽翔。龙师火帝,鸟官人皇。始制文字,乃服衣裳。推位让国,有虞陶唐。吊民伐罪,周发殷汤。坐朝

   • 生命的3/4﹌ 生命的3/4﹌

    在历代书写《草书千2113字文》的名人有:智永、怀素5261和宋徽宗等人,4102但写得最好的是怀素纸本《小草千字文》真迹1653!怀素《小草千字文》作为其传世书迹中的经典,其纸本真迹首次在2017年3月被学者黄锦祥发现。